Nhảy tới nội dung

Kìa là ánh trăng khuya

· 1 phút để đọc
buitrangsi

Kìa là ánh trăng khuya
Kìa là vì sao sáng
Đêm nay ta buồn chán
Nào ai bán niềm vui ?

Ta còn năm mươi đồng

Với tấm lòng mềm yếu
Còn bao nhiêu ta thiếu
Người bán chịu ta hông ?

Nếu bán thì ta mua
Nếu không thì thôi vậy
Chứ ta không giận lẩy
Mà chuốc lấy sầu bi !

Niềm vui người để chi
Mà sao không chịu bán
Cho một người buồn chán
Còn ngày tháng yên vui !

Source