Nhảy tới nội dung

Dummy REST API - JSON data

Đây là một Dummy JSON server cung cấp các REST APIs.

Sản phẩm của Code Đủ Thứ. Phục vụ cho việc kiểm thử hay thực hành với dữ liệu phía frontend

API list:

thông tin

Không giống như các dummy server khác bạn tìm thấy, server này cung cấp đầy đủ các phương thức HTTP và bạn có thể sửa đổi data thật sự. Nghĩa là bạn có thể thêm, sửa, xóa và dữ liệu thật sự sẽ mất đi

thông tin

Xóa thoải mái! Data mới được thêm mới sau mỗi 10 phút

Documentation

Routes

Based on the example db.json, you'll get the following routes:

GET /products

Params

Conditions

 • ==

 • lt<

 • lte<=

 • gt>

 • gte>=

 • ne!=

  GET /products?views_gt=9000

Range

 • start
 • end
 • limit

GET /products?_start=10&_end=20

GET /products?_start=10&_limit=10

Paginate

 • page

 • per_page (default = 10)

  GET /products?_page=1&_per_page=25

Sort

 • _sort=f1,f2

  GET /products?_sort=id,-views

Nested and array fields

 • x.y.z...
 • x.y.z[i]...

GET /products?author.name=foo

GET /products?author.email=foo

GET /products?tags[0]=foo

Embed

GET /products?_embed=comments

GET /comments?_embed=post

Delete

DELETE/products/1

DELETE/products/1?_embed=comments