Nhảy tới nội dung

JS cơ bản phần 6 - Các phương thức object cơ bản trong JS

· 1 phút để đọc
Ngô Gia Phong
Javascript developer

Object.key()

Ý nghĩa: Trả về một mảng chứa tất cả các khóa (keys) của đối tượng dưới dạng chuỗi
Ví dụ:
alt

Object.values()

Ý nghĩa: Trả về một mảng chứa tất cả các giá trị (values) của đối tượng.
Ví dụ:
alt

Object.assign()

Ý nghĩa: Sao chép các giá trị của tất cả đối tượng được chuyển vào một đối tượng đích. Nó trả về đối tượng đích sau khi đã được cập nhật.
Ví dụ:
alt

  • Khi sử dụng Object.assign() nó sao chép các thuộc tính ở các đối tượng vào một đối tượng rỗng . Nếu như các đối tượng được sao chép có các thuộc tính giống nhau thì nó sẽ ưu tiên lấy thuộc tính ở phía cuối .
  • Như ở ví dụ : Trong obj1‘b:2’ và ở obj2‘b:4’ thì khi in ra đối tượng mới nó sẽ ưu tiên lấy ‘b:4’ vì mình sắp xếp theo thứ tự obj1-obj2-obj3 thì ‘b:4’ ở gần phía cuối nhất.