Nhảy tới nội dung

Hello World trong 20 Ngôn Ngữ Lập Trình Phổ Biến

· 2 phút để đọc
Phạm Quyết Thắng

Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng đã từng bắt đầu học lập trình bằng chương trình "Hello, World!". Đây là một bước nhỏ nhưng quan trọng, giúp bạn làm quen với cú pháp cơ bản của một ngôn ngữ lập trình mới. Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem "Hello, World!" được viết như thế nào trong 20 ngôn ngữ lập trình phổ biến (Java, C#, Python, Js, PHP, ...).

Image

1. Python:

"Hello, world" Python

print("Hello, World!")

2. Java

"Hello, world" Java

public class HelloWorld {
public static void main(String[] args) {
System.out.println("Hello, World!");
}
}

3. JavaScript:

"Hello, world" JavaScript

console.log("Hello, World!");

4. C:

"Hello, world" C

#include <stdio.h>
int main() {
printf("Hello, World!\n");
return 0;
}

5. C++:

"Hello, world" C++

#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
cout << "Hello, World!" << endl;
return 0;
}

6. C#:

"Hello, world" C#

using System;
class HelloWorld {
static void Main() {
Console.WriteLine("Hello, World!");
}
}

7. Ruby:

"Hello, world" Ruby

puts "Hello, World!"

8. PHP:

"Hello, world" PHP

<?php
echo "Hello, World!";
?>

9. Swift:

"Hello, world" Swift

print("Hello, World!")

10. Go:

"Hello, world" Go

package main
import "fmt"
func main() {
fmt.Println("Hello, World!")
}

11. Kotlin:

"Hello, world" Kotlin

fun main() {
println("Hello, World!")
}

12. Rust:

"Hello, world" Rust

fn main() {
println!("Hello, World!");
}

13. TypeScript:

"Hello, world" TypeScript

console.log("Hello, World!");

14. Dart:

"Hello, world" Dart

void main() {
print("Hello, World!");
}

15. Objective-C:

"Hello, world" Objective-C

#import <Foundation/Foundation.h>
int main() {
NSLog(@"Hello, World!");
return 0;
}

16. Shell Script:

"Hello, world" Shell Script

echo "Hello, World!"

17. R:

"Hello, world" R

cat("Hello, World!\n")

18. Perl:

"Hello, world" Perl

print "Hello, World!\n";

19. Haskell:

"Hello, world" Haskell

main :: IO ()
main = putStrLn "Hello, World!"

20.Lua:

"Hello, world" Lua

print("Hello, World!")