Nhảy tới nội dung

JS cơ bản phần 5 - tìm hiểu phương thức mảng reduce trong javascript

· 2 phút để đọc
Ngô Gia Phong

reduce là gì ?

Phương thức mảng reduce() trong JavaScript là một phương thức mạnh mẽ được sử dụng để thực hiện một hành động lặp qua từng phần tử của mảng và tính toán một giá trị duy nhất dựa trên các phần tử của mảng đó.

Cú pháp của phương thức mảng reduce()

array.reduce(function(total, currentValue, currentIndex, arr), initialValue)

Trong đó: callback: Là một hàm callback được thực hiện cho từng phần tử trong mảng. Hàm callback nhận vào các tham số:

  1. accumulator: Giá trị tích lũy (accumulator) từ các lần chạy trước đó.
  2. currentValue: Giá trị hiện tại của phần tử trong mảng.
  3. index: Chỉ số của phần tử hiện tại
  4. array: Mảng gốc mà reduce() được gọi.
  5. initialValue: Một giá trị khởi tạo cho accumulator. Nếu được cung cấp, accumulator sẽ bắt đầu với giá trị này; nếu không, accumulator sẽ bắt đầu với phần tử đầu tiên của mảng.

Ví dụ về reduce:

alt

Trong ví dụ này, reduce() được sử dụng để tính tổng của các số trong mảng numbers. Hàm callback được truyền vào reduce() nhận vào accumulator là tổng tích lũy của các số trước đócurrentValuesố hiện tại được duyệt qua. Mỗi lần lặp, giá trị của currentValue được cộng vào accumulator. Cuối cùng, kết quả là tổng của tất cả các số trong mảng.