Nhảy tới nội dung

JS cơ bản phần 4 - các functions tìm kiếm/ kiểm tra trong js

· 2 phút để đọc
Ngô Gia Phong
Javascript developer

Hàm kiểm tra some()

Method some() này nhận vào một tham số là testMethod. Method này sẽ trả về true nếu như có ít nhất 1 phần tử trong mảng thỏa mãn testMethod, nếu không sẽ trả về false.

Ví dụ: Kiểm tra trong mảng có ít nhất 1 phần tử chia hết cho 5:
alt

Hàm kiểm tra every()

Method này sẽ có tham số là 1 hàm (ta tạm gọi là testMethod). hàm testMethod sẽ có cấu trúc như sau function(el, index, arr) và luôn trả về giá trị true/false.

  1. el: giá trị của phần tử hiện tại.
  2. index: vị trí của phần tử hiện tại trong mảng.
  3. arr: mảng chứa phần tử hiện tại.

Method every() sẽ kiểm tra xem toàn bộ phần tử trong mảng có thỏa mãn testMethod không.
Ví dụ: alt

Đọc đến đấy có thể các bạn sẽ khó hiểu tại sao method some()every() đều trả về kết quả là true hoặc false mà lại là 2 method khác nhau :))) thì :

So sánh giữa some và every

alt

Hàm tìm kiếm find()

Method này cũng nhận vào tham số là 1 testMethod và trả về phần tử đầu tiên thỏa mãn testMethod, nếu không có phần tử nào thì sẽ trả về undefined

Ví dụ 1: In ra phần tử đầu tiên của mảng có sẵn thỏa mãn điều kiện: alt

Ví dụ 2: In ra undefined khi không có phần tử thỏa mãn điều kiện:
alt

Hàm lọc filter()

Method này nhận vào tham số là một testMethod và sẽ trả về mảng chứa các giá trị thỏa mãn testMethod.

Ví dụ: In ra mảng mới có các phần tử chia hết cho 2 của mảng ban đầu: alt