Nhảy tới nội dung

Khóa học Fullstack web với Nextjs 14 - Firebase - Stripe

· 6 phút để đọc
Phạm Quyết Thắng
Fullstack developer

Thông tin chung

Tên khóa học: Khóa học Fullstack web với Nextjs - Firebase - Stripe

Tác giả: Phạm Quyết Thắng

Ngôn ngữ lập trình: Nextjs, Typescript

Thời lượng: 20h

15 Tháng 2 năm 2024 tại Tedu

Đăng ký nhận thông báo khi khóa học sẵn sàng

Giới thiệu khóa học

Chào mừng bạn đến với khóa học Fullstack Next.js 14 + Firebase + Stripe! Trong khóa học này, chúng ta sẽ tìm hiểu và xây dựng một ứng dụng web đầy đủ chức năng từ frontend đến backend. Sự kết hợp giữa Next.js 14, Firebase và Stripe sẽ mang đến cho bạn một trải nghiệm học tập và phát triển thực tế.

thumbail

Tóm Tắt Nội Dung Khóa Học

Khóa học này không chỉ giúp bạn nắm vững Next.js 14, Firebase và Stripe mà còn hướng dẫn bạn xây dựng một ứng dụng thương mại điện tử đầy đủ chức năng. Từ quản lý sản phẩm đến thanh toán và quản lý đơn hàng, bạn sẽ có trải nghiệm toàn diện về phát triển ứng dụng web. Hãy sẵn sàng trở thành một nhà phát triển Fullstack chuyên nghiệp!

Yêu Cầu

Trước khi bắt đầu, bạn nên có kiến thức cơ bản về React và JavaScript. Ngoài ra, việc có kiến thức về Firebase và Stripe là một lợi thế, nhưng không bắt buộc. Khóa học này được thiết kế để phù hợp cả với người mới bắt đầu và những người có kinh nghiệm.

Cấu trúc khóa học - Những gì bạn sẽ được học

Phần 1: Giới thiệu khóa học và những kiến thức cơ bản về Nextjs

 • Tổng quan về khóa học.
 • Tìm hiểu về những cải tiến mới trong Next.js 13, Next.js 14.
 • Tổ chức project structure trong Nextjs 14.
 • Giới thiệu về firebase, firestore, firebase authentication, firebase storage.
 • Overview về tailwind.
 • Overview về shadcn ui.
 • Thực hành về fetch data, server action qua ví dụ.

Phần 2: Xây dựng Admin Panel

 • Thiết kế chức năng cho trang admin.
 • Xây dựng router và giao diện cho trang admin.
 • Sử dụng Tailwind CSS, shadcn cho giao diện.
 • Xây dựng hệ thống xác thực với Firebase và Next-auth.
 • Quản lý sản phẩm, danh mục, và tích hợp Firestore.
 • Thực hành xây dựng một ứng dụng quản lý sản phẩm.
 • Tích hợp rich text editor và Firebase Storage cho mô tả sản phẩm.
 • Deploy sản phẩm lên vercel, github page, firestore

Phần 3: Xây dựng Trang Bán Hàng (Customer Side)

 • Xây dựng layout cho trang bán hàng.
 • Tạo giao diện cho trang chủ, danh sách sản phẩm, và chi tiết sản phẩm.
 • Fetch dữ liệu sản phẩm và tích hợp Firebase.
 • Xây dựng chức năng đăng nhập và đăng ký cho người dùng.
 • Thiết kế UI cho giỏ hàng và tích hợp Firebase.
 • Giới thiệu về Stripe và tích hợp thanh toán.
 • Tạo trang thanh toán và quản lý đơn hàng.

Danh sách bài giảng

Chương 1: Tổng quan và lý thuyết ( 10 bài giảng )
 1. Giới thiệu về khóa học
 2. Next 13, 14: khác biệt về app routers, chú ý về nextjs doc
 3. Server Components/ Client Components
 4. Các cách fetch dữ liệu trong Nextjs
 5. Server Actions and Mutations
 6. Tổ chức project structure
 7. Firebase
 8. Firestore setup và quey cơ bản với web modular api
 9. Tailwind
 10. Shadcn ui
Chương 2: Xây dựng trang quản lý - Admin panel ( 38 Bài giảng )
 1. Thiết kế chức năng - database
 2. Thiết kế project stucture
 3. Implement chức năng thêm admin, add admin và hash password
 4. Xây dựng chức năng đăng nhập Với Nextauth
 5. Validate form đăng nhập với react hook form
 6. Validate value phía client và server với zod
 7. Xây dựng giao diện layout trang admin
 8. Project router ( Đăng nhập và chưa đăng nhập )
 9. Implement header và chức năng đăng xuất cho admin
 10. Implement functions tạo category và get category
 11. Xây dựng giao diện trang danh sách category ( Bảng, phân trang, search, order , nút tạo mới)
 12. Xây dựng page loading skeleton và table loading skeleton
 13. Xây dựng giao diện trang tạo mới category
 14. Implement chức năng tạo mới category
 15. Implement chức năng search category
 16. Implement chức năng phân trang category
 17. Implement chức năng sắp xếp category
 18. Implement chức năng xóa category
 19. Implement function tạo mới và get managers
 20. Xây dựng giao diện danh sách và thêm mới managers
 21. Implement chức năng tạo mới và pagination managers
 22. Implement chức năng active, in active manager
 23. Implement function tạo mới và get product
 24. Lưu thông tin manager tạo product
 25. Xây dựng giao diện danh sách và thêm mới product
 26. Implement chức năng tạo mới product
 27. Firebase storage và Implement chức năng upload ảnh product
 28. Implement chức năng multi upload ảnh
 29. Ricktext editor: Implement ricktext editor để mô tả sản phẩm
 30. Implement Upload ảnh trong rich text editor
 31. Implement các chức năng pagination product
 32. Xây dựng nút filter theo category, implement chức năng select category
 33. Implement chức năng filter danh sách product theo category
 34. Chuyển hướng từ catagory sang danh sách product tương ứng
 35. Deploy lên vercel
 36. Thiết kế chức năng quản lý thuộc tính sản phẩm
 37. Xây dựng giao diện thuộc tính sản phẩm
 38. Implement chức năng thuộc tính sản phẩm
Chương 3: Xây dựng trang cửa hàng - customer side ( 21 Bài giảng )
 1. Thiết kế chức năng và app router cho trang cửa hàng
 2. Xây dựng layout trang cửa hàng
 3. Xây dựng trang danh sách sản phẩm
 4. Xây dựng trang danh sách categories
 5. Xây dựng trang danh sách sản phẩm theo category
 6. Xây dựng trang chi tiết sản phẩm
 7. Xây dựng phần thuộc tính sản phẩm
 8. Xây dựng trang đăng nhập cho customer
 9. Tính hợp đăng nhập google
 10. Tích hợp đăng nhập facebook
 11. Xây dựng chức năng quản lý customer phía admin
 12. Thiết kế chức năng giỏ hàng - quản lý đơn hàng
 13. Xây dựng chức năng thêm vào giỏ hàng
 14. Xây dựng chức năng quản lý đơn hàng phía admin
 15. Giới thiệu về stripe, các khái niệm cơ bản, phương pháp tích hợp
 16. Xây dựng trang thanh toán với stripe element
 17. Implement chức năng thanh toán
 18. Xây dựng chức năng quản lý mã giảm giá ( Giảm giá theo category, min đơn hàng )
 19. Áp dụng mã giảm giá khi thanh toán đơn hàng
 20. Implement chức năng lịch sử đơn hàng
 21. Donate: Deploy lên firebase hosting, github page